Prev
Next
A+ a-

Naujienos

Ūkio ministerijos kvietimai teikti paraiškas

Kviečiame susipažinti su Ūkio ministerijos kvietimais teikti paraiškas pagal priemones „Regio Invest LT+“, „Naujos galimybės LT“ ir „Expo sertifikatas LT“. 

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „REGIO INVEST LT+“
Priemonės tikslas:
paskatinti mažų, labai mažų ir vidutinių įmonių investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos regionams ir jiems ekonomiškai augti.
Remiamos veiklos: modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir paslaugoms teikti.
Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą, modernių ir efektyvių technologijų  diegimą paslaugų sektoriuose, taip pat bus siekiama užtikrinti šių gamybos ir paslaugų teikimo pajėgumų veikimą.
Galimi pareiškėjai: mažos, labai mažos ir vidutinės įmonės.
Didžiausia galima projektui skirti lėšų suma:
- jeigu projektas skirtas tik moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti ir diegti – 900 000 eurų;
- jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, tiek moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams arba technologijoms įsigyti – 2 100 000 eurų.
Paramos intensyvumas: 45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė ir 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.
Paraiškos teikiamos: nuo 2015-01-19 iki 2015-05-21.

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“
Priemonės tikslas:
paskatinti labai mažas, mažas ir vidutinės įmonės (toliau – MVI) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.
Remiamos veiklos: grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.
Galimi pareiškėjai: viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, pramonės, prekybos ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 500 000 eurų (mažiausia – 100 000 eurų).
Paramos intensyvumas: iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tenkančių pareiškėjui (projekto vykdytojui);   iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, tenkančių galutiniam naudos gavėjui – MVI. Galutinis naudos gavėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. jam tenkančių tinkamų finansuoti išlaidų pagal Aprašą.
Paraiškos teikiamos: nuo 2015-01-19 iki 2015-04-20.

 

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 03.2.1-LVPA-K-802 „EXPO SERTIFIKATAS LT“
Priemonės tikslas:
paskatinti įmonių tarptautiškumą, teikiant paramą planuojamai eksportuoti produkcijai sertifikuoti, tai padėtų tarptautinėse rinkose sukurti teigiamą įvaizdį, kad Lietuvos įmonės teikia kokybiškus ir tarptautinius standartus atitinkančius produktus.
Remiamos veiklos: planuojamų eksportuoti produktų sertifikavimas, įskaitant reikalingus bandymus ir tyrimus.
Galimi pareiškėjai: privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės statusą ir tenkinantys visas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 4-32, 1 priedo 5.1–5.4 papunkčiuose išvardytas sąlygas ir reikalavimus.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma: 144 810 eurų (mažiausia – 1 500 eurų).
Paramos intensyvumas: 50 proc.
Paraiškos teikiamos: nuo 2015-01-21 iki 2015-04-21.

 

Daugiau informacijos apie kvietimus čia. Įgyvendinanti ir priimanti paraiškas institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentura (LVPA).

 

Įgyvendinant projektus su ES parama, nuosavų lėšų daliai finansuoti, pasinaudokite Medicinos banko finansavimo paslaugomis:
-          Atvirto kreditų fondo kreditais;
-          Kreditais investicijoms.

 

Taip pat primename apie galimybę gauti 70 proc. palūkanų kompensavimą, kai įmonė registruota Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose, ir 95 proc. palūkanų kompensavimą, kai įmonė registruota kituose Lietuvos regionuose.
Palūkanos kompensuojamos, kai:
- kredito sutartis garantuota INVEGA garantija;
- kreditas yra be INVEGA garantijos, tačiau kredito lėšos panaudotas aukštųjų ar vidutiniškai aukštų technologijų investicijoms finansuoti ir gamybos įrangos, įrenginių, įrengimų, technologijų, kompiuterinės technikos, licencijų, programinės įrangos, specialiosios technikos įsigijimui;
- kreditas investicijoms arba apyvartinių lėšų papildymui (išskyrus kredito linijas) suteiktas iš Atviro kredito fondo lėšų.
Palūkanos kompensuojamos iki 2015-09-30.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę