Prev
Next
A+ a-

Atviras kreditų fondas 2

Bankas Atviro kreditų fondo 2 (AKF2) lizingą teikia skolindamas savo ir perskolindamas pagal AKF2 priemonę iš INVEGOS fondo grįžusias ir (ar) grįšiančias lėšas, gautas pagal 2016 m. lapkričio 22 d. tarp Banko ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pasirašytą Pirkimo sutartį dėl finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ įgyvendinimo.

 

AKF2 priemonė finansuojama iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 791 „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašu.

 

AKF2 lizingo sutartys su Lizingo gavėjais pasirašomos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Šis terminas gali būti pratęstas atskiru Banko ir INVEGA susitarimu, esant pakankamam AKF2 lėšų likučiui.

 

Lizingo suteikimo sąlygos:

 • maksimali Lizingo suma ir valiuta – iki 600 000 eurų;
 • Lizingas teikiamas ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui;
 • Lizingo lėšos turi būti visiškai panaudotos ne vėliau kaip per 12 mėn. po Lizingo sutarties pasirašymo;
 • suteikus AKF2 lizingą, Lizingo suma negali būti didinama;
 • palūkanos susideda iš kintamos ir pastoviosios palūkanų normos dalies sumos:
      − kintama palūkanų normos dalis: 3 mėn. EURIBOR + 0,1 procento, bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų (PASTABA. 3 mėn. nacionalinės valiutos tarpbankinės rinkos palūkanų normos reikšmei esant neigiamai, ji prilyginama 0 proc.);
      − pastovioji palūkanų normos dalis (banko marža): 3 proc.

 

Lizingo gavėjai

SVV subjektai, LR registruotos mažos ir vidutinės įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei verslininko apibrėžimą pagal LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (duomenys turės būti konsoliduojami jeigu yra įmonių grupė):

 • darbuotojų  skaičius iki 250;
 • metinės pajamos iki  40 mln. Eur;
 • turto balansinė vertė iki 27 mln. Eur.

 

Lizingas neteikiamas:

 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti;
 • lizingo gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems kreditams ar finansiniams įsipareigojimams banke ar kitoje finansų įstaigoje refinansuoti;
 • finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims;
 • žemės ūkio produktų pirminei gamybai finansuoti;
 • įmonėms, kurios verčiasi veikla, susijusia su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, jeigu pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, arba jeigu pagalba priklauso nuo to, ar bus dalinai arba visa skirta pagrindiniams gamintojams;
 • su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla;
 • žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms;
 • SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;
 • investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 • investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kuomet teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);
 • krovininėms transporto priemonėms įsigyti toms įmonėms, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą;
 • anglių, plieno sektoriuose veikiančioms įmonėms;
 • sunkumus patiriantiems lizingo gavėjams.

 

Siūlome pasidomėti palūkanų (iki 95 proc.) kompensavimo galimybe: Lizingo palūkanų kompensavimas

 

Su specialiais pasiūlymais galite susipažinti čia.

 

 • SVV subjekto statuso deklaracijos formą rasite čia.
 • Vienos įmonės deklaracijos formą rasite čia.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę