Prev
Next
A+ a-

Banko sąskaitos atidarymas

Norėdami atidaryti banko sąskaitą Medicinos banke, Jūs turite atvykti į artimiausią filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį. Būtina turėti žemiau išvardintus dokumentus. Juridinio asmens atstovai privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir turėti juridinio asmens antspaudą, jei jis naudojamas.

 

Susipažinkite su:

 

Juridinis asmuo, registruotas Lietuvoje, turi pateikti:

 • išplėstinio išrašo iš Juridinių asmenų registro originalą arba VĮ Registrų centro prieigos kodą elektroniniam sertifikuotam juridinio asmens išrašui gauti;
 • juridinio asmens įstatus (nuostatus, statutą). Individualiai įmonei, įsteigtai iki 2004-01-01 ir neturinčiai registruotų juridinių asmenų registre nuostatų, jų pateikti nereikia. Ūkinė bendrija pateikia bendrijos jungtinės veiklos sutartį su visais juridinio asmens pakeitimais;
 • juridinio asmens įgaliojimo originalą, jei juridiniam asmeniui atstovauja ne vadovas, o įgaliotasis asmuo (įgaliotinis);
 • juridinio asmens atstovas turi pateikti Bankui priimtiną asmens tapatybę liudijantį dokumentą;
 • juridinio asmens atstovas, atidarydamas sąskaitą, turi turėti juridinio asmens antspaudą;
 • banko nustatytos formos Kliento (juridinio asmens) anketą ir duomenis apie juridinio asmens akcininkus (fizinį asmenį arba jų grupę).

  

Juridinis asmuo, registruotas užsienyje, turi pateikti:

 • juridinio asmens registravimo pažymėjimą arba jį atitinkantį dokumentą, patvirtinantį įregistravimą, kuriame būtų juridinio asmens pavadinimas, registracijos adresas, registracijos ar kiti veiklos įteisinimo duomenys;
 • juridinio asmens įstatus (nuostatus, statutą) ir visus šių dokumentų pakeitimus;
 • banko nustatytos formos Kliento (juridinio asmens) anketą, kurioje teiraujamasi informacijos apie tikruosius naudos gavėjus, kurie valdo 25 % ir daugiau įstatinio kapitalo ir, jeigu juridinio asmens registravimo dokumentuose nurodyti formalūs savininkai, duomenis apie šiuos savininkus;
 • užsienio valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, centrinio banko leidimą atidaryti sąskaitą kitoje valstybėje, jei to reikalauja tos užsienio valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, teisės aktai;
 • juridinio asmens organo sprendimą dėl juridinio asmens vadovo paskyrimo (išrinkimo);
 • užsienio valstybės notaro ar kito kompetentingo pareigūno patvirtintą įgaliojimo originalą atstovauti juridiniam asmeniui, jei banko sąskaitos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

 

Visi šie dokumentai turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma "Apostille".

 

Dokumentų vertimo į lietuvių kalbą tikrumas turi būti paliudytas vertėjo parašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos notaro.

 

Ūkininkas, advokatas, advokato padėjėjas, notaras, antstolis papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • ūkininkas – ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 • advokatas – teisės verstis advokato veikla liudijimą ir advokato pažymėjimą;
 • advokato padėjėjas – Lietuvos advokatūros sprendimą dėl advokato padėjėjo įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir advokato padėjėjo pažymėjimą;
 • notaras – notaro pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl paskyrimo notaru;
 • antstolis – teisės verstis antstolio veikla liudijimą, antstolio pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl paskyrimo antstoliu.

 

Ūkininkas ar advokato padėjėjas, jei turi antspaudą, turi jį pateikti.

 

Juridinio asmens steigėjai kaupiamajai sąskaitai atidaryti papildomai turi pateikti:

 • steigimo sutartį arba steigimo aktą, o steigiant ūkinę bendriją – jungtinės veiklos sutartį;
 • įgaliojimo originalą atidaryti kaupiamąją sąskaitą steigiamai bendrovei (jeigu tai nenumatyta steigimo sutartyje ar steigimo akte);
 • įgaliotasis asmuo turi pateikti bankui priimtiną asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

 

Atidarant sąskaitą taip pat užpildomos 2 formos:

 • prašymas atidaryti sąskaitą;
 • parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.

 

Sąskaitos banke atidaromos sudarius banko sąskaitos sutartį.

 

 

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę