Prev
Next
A+ a-

Banko sąskaitos atidarymas

Norėdami atidaryti banko sąskaitą Medicinos banke, Jūs turite atvykti į artimiausią filialą, klientų aptarnavimo skyrių arba poskyrį. Būtina turėti žemiau išvardintus dokumentus. Juridinio asmens atstovai privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir turėti juridinio asmens antspaudą, jei jis naudojamas.

 

Susipažinkite su:

 

Atidarant sąskaitą užpildomos formos:

 • prašymas atidaryti sąskaitą;
 • parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė.

 

Juridinio asmens, registruoto Lietuvoje, pateikiami dokumentai

 • išplėstini išrašo iš Juridinių asmenų registro originalas arba VĮ Registrų centro prieigos kodas elektroniniam sertifikuotam juridinio asmens išrašui gauti;
 • juridinio asmens įstatai (nuostatai, statutas). Ūkinė bendrija pateikia bendrijos jungtinės veiklos sutartį su visais juridinio asmens pakeitimais;
 • juridinio asmens įgaliojimo originalas, jei juridiniam asmeniui atstovauja ne vadovas, o įgaliotasis asmuo (įgaliotinis);
 • juridinio asmens atstovas turi pateikti Bankui priimtiną asmens tapatybės dokumentą;
 • juridinio asmens atstovas, atidarydamas sąskaitą, turi turėti juridinio asmens antspaudą, jei privalo jį turėti;
 • užpildyti banko nustatytos formos Kliento (juridinio asmens) anketą, prašymą atidaryti sąskaitą ir parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę.

 

Juridinio  asmens, registruoto užsienyje, pateikiami dokumentai:

 • juridinio asmens registravimo pažymėjimas arba jį atitinkantis dokumentas, patvirtinantis įregistravimą, kuriame būtų juridinio asmens pavadinimas, registracijos adresas, registracijos ar kiti veiklos įteisinimo duomenys;
 • juridinio asmens įstatai (nuostatai, statutas) ir visi šių dokumentų pakeitimai;
 • užsienio valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, centrinio banko leidimas atidaryti sąskaitą kitoje valstybėje, jei to reikalauja tos užsienio valstybės, kurioje registruotas juridinis asmuo, teisės aktai;
 • juridinio asmens organo sprendimas dėl juridinio asmens vadovo paskyrimo (išrinkimo);
 • užsienio valstybės notaro ar kito kompetentingo pareigūno patvirtintas įgaliojimo originalą atstovauti juridiniam asmeniui, jei banko sąskaitos sutartį pasirašo įgaliotas asmuo;
 • juridinio asmens atstovas turi pateikti Bankui priimtiną asmens tapatybės dokumentą;
 • juridinio asmens atstovas, atidarydamas sąskaitą, turi turėti juridinio asmens antspaudą, jei privalo jį turėti;
 • užpildyti banko nustatytos formos Kliento (juridinio asmens) anketą, prašymą atidaryti sąskaitą ir parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę.

 

Visi pateikti dokumentai turi būti pateikti kartu su vertimu į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma „Apostille“.

 

Dokumentų vertimo į lietuvių kalbą tikrumas turi būti paliudytas vertėjo parašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos notaro.

 

Ūkininko, advokato, advokato padėjėjo, notaro, antstolio pateikiami dokumentai:

 • ūkininkas – ūkio įregistravimo pažymėjimą;
 • advokatas – teisės verstis advokato veikla liudijimą ir advokato pažymėjimą;
 • advokato padėjėjas – Lietuvos advokatūros sprendimą dėl advokato padėjėjo įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir advokato padėjėjo pažymėjimą;
 • notaras – notaro pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl paskyrimo notaru;
 • antstolis – teisės verstis antstolio veikla liudijimą, antstolio pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl paskyrimo antstoliu;
 • turi pateikti Bankui priimtiną asmens tapatybės dokumentą;
 • ūkininkas ar advokato padėjėjas – antspaudą, jei jį turi;
 • užpildyti banko nustatytos formos Kliento (fizinio asmens) anketą, prašymą atidaryti sąskaitą ir parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelę.

 

Juridinio asmens steigėjai kaupiamajai sąskaitai atidaryti papildomai turi pateikti:

 • steigimo sutartį arba steigimo aktą, o steigiant ūkinę bendriją – jungtinės veiklos sutartį;
 • įgaliojimo originalą atidaryti kaupiamąją sąskaitą steigiamai bendrovei (jeigu tai nenumatyta steigimo sutartyje ar steigimo akte);
 • įgaliotasis asmuo turi pateikti bankui priimtiną asmens tapatybę liudijantį dokumentą.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę