Prev
Next
A+ a-

Įkainiai

ikainiai


Banko sąskaitosEur
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:* 
Ūkininkams
 
- banko sąskaitos atidarymas1 Eur/mėn.
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- lėšų įskaitymas** į sąskaitą
Verslo klientams, registruotiems Lietuvoje 
- banko sąskaitos atidarymas2,50 Eur/mėn.
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- lėšų įskaitymas** į sąskaitą
Verslo klientams, registruotiems užsienyje 
- banko sąskaitos atidarymas15 Eur/mėn.
- banko sąskaitos tvarkymas
- banko sąskaitos uždarymas
- lėšų įskaitymas** į sąskaitą
Dokumentų patikra atidarant sąskaitą verslo klientui,  kai bent vienas iš steigėjų (akcininkų) yra užsienio valstybės pilietis ar užsienio valstybėje registruotas juridinis asmuo 200 Eur
Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelės pakeitimas2,90 Eur
Bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo10 Eur
Čekių knygelės išdavimas6 Eur

*mokestis taikomas kiekvienai kliento sąskaitai

**pervestų lėšų eurais iš EEE šalies įskaitymas

 

Sąskaitos išrašaiEur
Sąskaitų išrašų pateikimas elektroniniais kanalaisnemokamai
Sąskaitų išrašų išdavimas Banko padaliniuose: 
- Einamosios dienos / mėnesionemokamai
Vienkartinių sąskaitos išrašų spausdinimas Banko padaliniuose pagal kliento nurodytą laikotarpį: 
- Vienos dienos0,50 Eur
- Už laikotarpį nuo 2 d. ir daugiau3 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 25 Eur
Sąskaitų išrašų ar kitų dokumentų siuntimas paštu: 
- Lietuvoje2 Eur
- Į užsienį6 Eur
- Kurjeriniu paštu (Lietuvoje)10 Eur

 

 PažymosEur
Pajamų ir turto deklaravimuinemokamai
Apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimasnemokamai
Atidarytos/uždarytos sąskaitos ir jų likučiai (lietuvių kalba)10 Eur
Kitos pažymos ir pranešimai, nesusiję su kreditavimo paslaugomis (lietuvių, anglų ir rusų kalbomis)15 Eur
Pažymos klientų auditoriams: 
- Lietuvių kalba30 Eur
- Anglų kalba40 Eur

 

 Dokumentų nuorašaiEur
Mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų išdavimas1,50 Eur (1 lapas)
Pakartotinis mokėjimo dokumentų parengimas ir patvirtinimas Banke1,50 Eur
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas1 Eur
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas5 Eur
Prašymo atlikti mokamųjų ir kitų dokumentų iš archyvo paiešką priėmimas5 Eur
Kopijavimas0,30 Eur už kiekvieną lapą
Kompensacija už VĮ "Registrų centras" juridinio asmens išplėstinį išrašą7 Eur

 


 Lėšų mokėjimai iš banko sąskaitosEurMokėjimų pateikimas ir vykdymas
Mokėjimai Medicinos banko viduje:BankeInternetu Val.Diena
- į savo sąskaitą1,50 Eurnemokamai23:00D+0
- į kitų klientų sąskaitas (išskyrus įmokų priėmimą)1,50 Eur0,20 Eur23:00D+0
- mokėjimas banko viduje į kito kliento sąskaitą atsiskaitant už elektroninės paslaugas („Bank link“)nemokamai23:00D+0
Europiniai mokėjimai* eurais:BankeInternetu  
- paprastas pervedimas eurais1,50 Eur0,35 Eur16:00D+0
- labai skubus / skubus pervedimas eurais25 Eur25 Eur16:00D+0
Periodiniai mokėjimai eurais:BankeInternetuVal.Diena
- Banko viduje1,50 Eur0,20 Eur23:00D+0
- Į EEE šalis1,50 Eur0,35 Eur16:00D+0
Elektroninė sąskaita (E. sąskaita):BankeInternetuVal.Diena
- e. sąskaitos sutarties sudarymasnemokamai-  
- e. sąskaitos gavimasnemokamai  
- automatinis mokėjimas Medicinos banko vidujenemokamai23:00D+0
- automatinis mokėjimas į kitus LR registruotus bankus 0,35 Eur16:00D+0
Įmokų priėmimas:BankeInternetu  
Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų priėmimas iš kliento sąskaitos Įkainiai nurodyti banko padaliniuose atskiruose Kasos operacijų informaciniuose lapuose0,20 Eur  
Komunalinių mokesčių ir kitų įmokų priėmimas grynais pinigais-  
Lėšų pervedimas vykdant PLAIS nurodymą į gavėjo sąskaitą banko viduje ar kitame Lietuvos banke0,87 Eur
Mokėjimai į kitus bankus užsienio valiuta ir eurais, išskyrus Europinius mokėjimus (mokesčiai mokami dalimis SHA arba mokėtojo OUR)**:BankeInternetuVal.Diena
- Paprastas mokėjimo nurodymas (SHA, OUR)13 Eur13 Eur23:00D+2
- Skubus mokėjimo nurodymas (SHA, OUR)25 Eur25 Eur23:00D+1
- Labai skubus mokėjimo nurodymas (SHA, OUR); (labai skubūs mokėjimai iki 16 val. priimami eurais ir JAV doleriais, kitomis valiutomis iki 10 val.)55 Eur55 Eur16:00D+0
- OUR papildomas mokestis (OUR mokėjimui taikomas papildomas kitų bankų mokestis. Jei kitų bankų mokesčiai viršija papildomą mokestį, skirtumas nurašomas nuo mokėtojo sąskaitos)12 Eur12 Eur  

Mokėjimai, kai mokesčius moka gavėjas (BEN)**

(Vykdymo sąlygos taikomos priklausomai nuo skubumo kaip ir SHA, OUR; mokėtojui mokesčiai netaikomi. Kai pervedama suma iki 200 Eur (ar ekvivalentas kita užsienio valiuta), tai gavėjui suma mažinama 5 Eur mokesčiu, kai pervedama suma virš 200 Eur – 40 Eur mokesčiu.)

nemokamainemokamai  

Mokėjimo į kitus bankus atitikties patikrinimas (mokestis taikomas už visus mokėjimus į kitus bankus verslo klientams nerezidentams)

15 Eur15 Eur  

 

 

Lėšų, pervestų į kliento sąskaitą administravimas Eur

Lėšų, pervestų iš Medicinos banko, įskaitymas                                    

nemokamai

Europinio mokėjimo eurais lėšų įskaitymasnemokamai
Lėšų gautų iš kitų bankų (išskyrus Europinio mokėjimo eurais) įskaitymas7 Eur
Į kliento sąskaitą pervestų lėšų iš kitų bankų mokėjimo atitikties patikrinimas (mokestis taikomas už visus įskaitymus iš kitų bankų verslo klientams nerezidentams)10 Eur

 

 

Mokėjimo atšaukimas / tikslinimas / tyrimas

Eur

Neišsiųsto iš banko mokėjimo atšaukimas / tikslinimas

5 Eur

Išsiųsto / gauto Europinio mokėjimo eurais ir įvykdyto mokėjimo banko viduje atšaukimas / tikslinimas / tyrimas10 Eur + kitų bankų mokesčiai
Kitų išsiųstų / gautų banke mokėjimų atšaukimas / tikslinimas / tyrimas; užklausimo bankui siuntimas kliento prašymu30 Eur + kitų bankų mokesčiai

Mokėjimo tikslinimo / atšaukimo / tyrimo ir užklausimo paslaugos mokestis yra taikomas net jei mokėjimo nepavyko patikslinti ar atšaukti, ar bankas nepateikė atsakymo į informacijos užklausimą. Įskaitytos lėšos grąžinamos tik sutikus gavėjui. Nuo grąžinamos sumos arba mokėtojo sąskaitos gali būti papildomai nurašomos su lėšų grąžinimu susijusios išlaidos (įskaitant kitų bankų mokesčius).

 

 

Čekiai Eur

Čekio inkasavimas

(paslauga JAV doleriais neteikiama)                                

1 %, min. 12 Eur, maks. 200 Eur + kitų bankų mokesčiai

 

 

Val. – valanda, iki kurios Banko darbo dieną pateiktas mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu (prasideda tokio nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) tą pačią dieną ir bus įvykdytas per skiltyje „Diena“ nurodytą Banko darbo dienų skaičių, skaičiuojant nuo nurodymo pateikimo dienos.

 

D – UAB Medicinos banko darbo diena atitinkamai paslaugai. D+0, D+1, D+2– banko darbo dienų skaičius, per kurį mokėjimo nurodymas bus įvykdytas, iki nurodyto laiko pateikus / gavus mokėjimo nurodymą ir lėšas: siunčiant mokėjimą – perduotas korespondentui / gavėjo bankui; gaunant mokėjimą – įskaitytas į gavėjo sąskaitą. Pvz. Europinis mokėjimas eurais (16 val. / D+0) bus įvykdytas tą pačią banko darbo dieną, jei jis pateiktas iki 16 val.

UAB Medicinos bankas turi teisę skubiau įvykdyti mokėjimą nei nurodyta sąlygose. Mokėjimai,  gauti po nurodyto laiko, vykdomi su vėlesniu valiutavimu, pridedant papildomą darbo dieną.

 

*Europiniai mokėjimai (būtina IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui) – mokėjimai EEE šalių valiutomis tarp EEE šalių bankų klientų ir EUR mokėjimai tarp SEPA schemos dalyvių (šalies kodas nustatomas pagal dvi pirmąsias IBAN raides, be EEE narių dalyvauja Šveicarija (CH), Monakas (MC), San Marinas (SM), Gibraltaras (GI).

EEE šalys – Europos ekonominės erdvės šalys (ES šalys + Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija)

Europiniai mokėjimai priimami vykdymui (siuntimui) UAB Medicinos banke tik su SHA mokesčių sąlyga (mokesčiai mokami dalimis).

 

**OUR, SHA ir BEN mokesčių mokėjimo sąlygos mokėjimo nurodymuose:

  • OUR – kai mokėtojas moka UAB Medicinos banko, papildomus bankų tarpininkų ir gavėjo banko nustatytus mokesčius. Bankas neatsako už tai, jei bankai tarpininkai ir/ar gavėjo bankas nesilaiko banko nurodymų arba dėl kokių nors kitų nuo banko nepriklausančių priežasčių į gavėjo sąskaitą įskaitoma ne visa mokėjimo nurodyme nurodyta suma. OUR mokėjimų atveju priimant vykdyti mokėjimo nurodymą nuo mokėtojo sąskaitos nurašomi mokėjimo nurodymo mokesčiai ir papildomas OUR mokestis, kitų bankų mokesčiams mokėti;
  • SHA – kai mokėtojas moka tik UAB Medicinos banko nustatytus mokesčius, o gavėjo banko ir kitų bankų mokesčius moka gavėjas;
  • BEN – kai gavėjas moka UAB Medicinos banko, bankų tarpininkų ir gavėjo banko nustatytus mokesčius, kurie nurašomi nuo mokėjimo nurodyme nurodytos gavėjui pervedamos sumos. BEN mokėjimo nurodymas negali būti taikomas vykdant mokėjimus Rusijos rubliais. BEN mokėjimo nurodymo suma turi būti didesnė nei 200 Eur ar ekvivalentas užsienio valiuta.

Gavėjo bankui / jo tarpininkams taikant mokesčius mokėtojui SHA ir BEN atveju, Bankas tokius mokesčius gali papildomai nurašyti nuo mokėtojo sąskaitos.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę