Prev
Next
A+ a-

Atviras kreditų fondas 2 (AKF2)

Tai smulkaus ir vidutinio verslo apyvartinių ir/arba investicijų kreditavimo priemonė, kurią Medicinos bankas gali pasiūlyti savo klientams, nes yra finansų tarpininkas, įgyvendinsiantis INVEGOS fondo finansų inžinerijos priemonę „Atviras kreditų fondas 2“ (toliau – AKF2 priemonė).

 

 

AKF2 kredito / kredito linijos sutartys su Kredito gavėjais pasirašomos iki 2018 m. gruodžio 31 d. Šis terminas gali būti pratęstas atskiru Banko ir INVEGA susitarimu, esant pakankamam AKF2 lėšų likučiui.

 

Kredito suteikimo sąlygos:

 • maksimali kredito suma ir valiuta – iki 600 000 eurų;
 • kreditai teikiami ne ilgesniam kaip 120 mėnesių laikotarpiui;
 • kredito lėšos turi būti visiškai panaudotos ne vėliau kaip per 12 mėn. po Kredito sutarties pasirašymo;
 • kredito grąžinimo grafikas negali būti nustatomas taip, kad didžioji Kredito dalis (daugiau nei 50 proc.) ar visas Kreditas būtų grąžinama Kredito sutarties pabaigoje;
 • AKF2 kreditai teikiami SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jei toks finansavimas susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba jau egzistuojančios veiklos stiprinimu ar plėtra;
 • kredito grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas, pateikiama UAB „Investicijų ir verslo garantijos“  (INVEGA) garantija. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis  turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų ir apdraustas banko naudai;
 • palūkanos susideda iš kintamos ir pastoviosios palūkanų normos dalies sumos:
      − kintama palūkanų normos dalis: 3 mėn. EURIBOR + 0,1 procento, bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų (PASTABA. 3 mėn. nacionalinės valiutos tarpbankinės rinkos palūkanų normos reikšmei esant neigiamai, ji prilyginama 0 proc.);
      − pastovioji palūkanų normos dalis (banko marža): 3 proc.

 

Kredito linijos suteikimo sąlygos:

 • maksimali kredito linijos suma ir valiuta – iki 600 000 eurų;
 • kredito linijos  gali būti suteikiamos ne ilgesniam kaip 36 mėnesių laikotarpiui;
 • kredito linijos grąžinimui užtikrinti gali būti įkeičiamas nekilnojamasis ar kitas turtas. Siūlomas įkeisti nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas turi būti įvertintas nepriklausomų turto vertintojų ir apdraustas banko naudai;
 • palūkanos susideda iš kintamos ir pastoviosios palūkanų normos dalies sumos:
      − kintama palūkanų normos dalis: 3 mėn. EURIBOR + 0,1 procento, bet ne daugiau kaip 3 procentai metinių palūkanų (PASTABA. 3 mėn. nacionalinės valiutos tarpbankinės rinkos palūkanų normos reikšmei esant neigiamai, ji prilyginama 0 proc.);
      − pastovioji palūkanų normos dalis (banko marža): 3 proc.

 

Kreditų gavėjai

SVV subjektai, LR registruotos mažos ir vidutinės įmonės, atitinkančios labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės bei verslininko apibrėžimą pagal LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymą (duomenys turės būti konsoliduojami jeigu yra įmonių grupė):

 • darbuotojų  skaičius iki 250;
 • metinės pajamos iki  40 mln. Eur;
 • turto balansinė vertė iki 27 mln. Eur.

 

Kreditai neteikiami:

 • ES struktūrinių fondų arba Lietuvos valstybės ar savivaldybės institucijų remiamam projektui ar jo daliai finansuoti;
 • kredito gavėjo ar kito verslo subjekto turimiems kreditams ar finansiniams įsipareigojimams banke ar kitoje finansų įstaigoje refinansuoti;
 • finansuoti finansinę veiklą ar nekilnojamojo turto plėtrą, turint tikslą jį perparduoti, nuomoti ar perleisti naudotis kitiems asmenims;
 • žemės ūkio produktų pirminei gamybai finansuoti;
 • įmonėms, kurios verčiasi veikla, susijusia su žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, jeigu pagalbos dydis nustatomas pagal iš pagrindinių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį, arba jeigu pagalba priklauso nuo to, ar bus dalinai arba visa skirta pagrindiniams gamintojams;
 • su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. tiesiogiai susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla;
 • žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje veikiančioms įmonėms;
 • SVV subjektams, kurie tiesiogiai veikia ginklų ir šaudmenų, tabako ir distiliuotų alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamybos bei prekybos sektoriuose;
 • investicijoms į įmones, užsiimančias azartinių lošimų organizavimu;
 • investicijoms į gamtos mokslų sektoriuje veikiančias įmones, kuomet teikiamas finansavimas moksliniams tyrimams, plėtrai ir techninėms paraiškoms, susijusioms su žmogaus klonavimu mokslinių tyrimų ar gydymo tikslais ir genetiškai modifikuotais organizmais (GMO);
 • krovininėms transporto priemonėms įsigyti toms įmonėms, kurios vykdo krovinių vežimo keliais veiklą;
 • anglių, plieno sektoriuose veikiančioms įmonėms;
 • sunkumus patiriantiems kredito gavėjams.

 

Siūlome pasidomėti palūkanų (iki 95 proc.) kompensavimo galimybe: Palūkanų kompensavimas SVV subjektams.

 

 

Kaip gauti kreditą iš AKF2 lėšų?

Jeigu nusprendėte gauti kreditą, paskambinkite informacijos telefonu ir susitarkite dėl susitikimo su banko specialistu arba užpildę paraišką atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar filialą konsultacijai. Atvykstant konsultacijai rekomenduojama turėti paraiškoje nurodytus dokumentus.
Užpildyti paraišką kreditui gauti

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę