Prev
Next
A+ a-

INVEGA individualios garantijos

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) –  LR Vyriausybės įsteigta ir Ūkio ministerijos valdoma finansų institucija, kuri įgyvendina SVV subjektų finansinę paramą bei finansų inžinerijos priemonėmis lengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių Lietuvoje. 

INVEGA padeda išspręsti užstato problemą, teikdama individualias garantijas už SVV subjektų imamas paskolas / lizingą bei didelių įmonių imamas paskolas.

 

Garantijos už SVV subjektų imamas paskolas

Garantijos gavėjai – smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina įkeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą arba kitą kliento pasiūlytą užstatą.

 

Kredito garantijos suteikimo sąlygos:

 • garantijos suma gali būti iki 80 % paskolos sumos;
 • maksimali garantijos suma:

    – 579 240,04 Eur, kai įmonė veikia iki 3 metų;
    – 1 448 100,09 Eur, kai įmonės veikla virš 3 metų;

 • garantijos teikiamos už:

    – kreditus, skirtus investiciniams projektams finansuoti;
    – kreditus apyvartinėms lėšoms papildyti.

 

Garantijos už didelių įmonių imamas paskolas

Garantijos gavėjai – didelės įmonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Garantijos teikiamos pagal individualių garantijų teikimo schemą, kai INVEGA ir bankas pasidalija nuostolį dėl negrąžintos garantuotos paskolos.

 

 Garantijos suma gali būti iki 80 proc. paskolos sumos, bet:

 • ne didesnė kaip 1,5 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, kai suteikiamos garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ne ilgesnė kaip 5 metai.
 • ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,35 Eur, kai garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų.

 

Kokiems kreditams garantijos neteikiamos?

 • Susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu;
 • Krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti;
 • Kreditams, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais;
 • Nekilnojamojo turto vystymo projektams;
 • Nekilnojamojo turto įsigijimui, kai daugiau nei 40 proc. įsigyjamo turto nebus naudojama įmonės veikloje;
 • Kitiems neremtiniems sektoriams.

 

Su dokumentų formomis garantijai gauti galite susipažinti INVEGA internetiniame puslapyje:

Dokumentų garantijai gauti formos SVV subjektams arba didelėms įmonėms

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę