Prev
Next
A+ a-

INVEGA garantijos

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) –  LR Vyriausybės įsteigta ir Ūkio ministerijos valdoma finansų institucija, kuri įgyvendina SVV subjektų finansinę paramą bei finansų inžinerijos priemonėmis lengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių Lietuvoje. 

INVEGA padeda išspręsti užstato problemą, teikdama individualias garantijas už SVV subjektų imamas paskolas / lizingą bei didelių įmonių imamas paskolas.

 

Garantijos už SVV subjektų imamas paskolas

Garantijos gavėjai – smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina įkeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą arba kitą kliento pasiūlytą užstatą.

 

Kredito garantijos suteikimo sąlygos:

 • garantijos suma gali būti iki 80 % paskolos sumos;
 • maksimali garantijos suma:

    – 579 240,04 Eur, kai įmonė veikia iki 3 metų;
    – 1 448 100,09 Eur, kai įmonės veikla virš 3 metų;

 • garantijos teikiamos už:

    – kreditus, skirtus investiciniams projektams finansuoti;
    – kreditus apyvartinėms lėšoms papildyti;

 • garantijos kaina 1 % – 1,5 % nuo garantijos sumos.

 

Garantijos už didelių įmonių imamas paskolas

Garantijos gavėjai – didelės įmonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Garantijos teikiamos pagal individualių garantijų teikimo schemą, kai INVEGA ir bankas pasidalija nuostolį dėl negrąžintos garantuotos paskolos.

 

 • INVEGOS atsakomybės limitas ne didesnis kaip 80 procentų garantuotos paskolos sumos.
 • Garantijos suma ne didesnė kaip 1,5 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, kai suteikiamos garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ne ilgesnė kaip 5 metai. Garantijos suma ne didesnė kaip 0,75 mln. Eur, o jeigu paskolos gavėjai vykdo krovinių vežimą keliais, – ne didesnė kaip 0,35 Eur, kai garantijos trukmė, įskaitant garantijos termino pratęsimą, ilgesnė kaip 5 metai, bet ne ilgesnė kaip 10 metų. Jeigu vienam paskolos gavėjui suteiktos kelios garantijos, bendra garantijų suma, atsižvelgiant į grąžintas garantuotų paskolų dalis, negali viršyti aukščiau nurodytų dydžių.
 • Garantuotos paskolos lėšos turi būti skirtos ir naudojamos investicijoms ir (ar) apyvartinėms lėšoms, reikalingoms didelių įmonių veiklai plėtoti, finansuoti.
 • Jeigu paskola investicinė, jos gavėjas nuosavomis lėšomis turi sumokėti ne mažiau kaip 20 procentų paskolos gavėjo ir garantuotos paskolos lėšomis finansuojamų investicijų sumos.
 • Paskolos gavėjo nuosavybės rodiklis po to, kai suteikiama garantuota paskola, turi būti ne mažesnis kaip 0,2. Nuosavybės rodiklis apskaičiuojamas pagal paskutinę (metinę ar ketvirtinę) paskolos gavėjo finansinės atskaitomybės balanso ataskaitą kaip paskolos gavėjo nuosavo kapitalo santykis su visu jo balanso ataskaitoje nurodytu turtu.
 • Jeigu finansuojamos investicijos, paskolos gavėjas turi įkeisti ilgalaikį turtą, įsigytą už paskolos gavėjo ir garantuotos paskolos lėšas, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkamos investicijos (įsigytas ilgalaikis turtas), kredito įstaigos vertinimu, – netinkama užtikrinimo priemonė dėl jų mažo likvidumo arba paskolos gavėjas garantuotos paskolos grąžinimui užtikrinti pasiūlo įkeisti kitą ne mažesnės vertės materialųjį turtą.

 

Kokiems kreditams garantijos neteikiamos?

 • Susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu;
 • Krovinių vežimu užsiimančių įmonių projektams, skirtiems krovininių transporto priemonėms įsigyti;
 • Kreditams, kurių lėšomis įsigytas turtas gali būti naudojamas ir asmeniniais (ne verslo) tikslais;
 • Nekilnojamojo turto vystymo projektams;
 • Nekilnojamojo turto įsigyjimui, kai daugiau nei 40 proc. įsigyjamo turto nebus naudojama įmonės veikloje;
 • Kitiems neremtiniems sektoriams.

 

Su dokumentų formomis garantijai gauti galite susipažinti INVEGA internetiniame puslapyje:

Dokumentų garantijai gauti formos SVV subjektams

Dokumentų garantijai gauti formos didelėms įmonėms

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę