Prev
Next
A+ a-

Lizingo garantijos

INVEGA teikia lizingo garantijas SVV subjektams, kurie ketina įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (arba) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) būdu. Taip užtikrinamas dalies lizingo sumos sumokėjimas lizingo gavėjo bankroto atveju.  Lizingo gavėjui grąžinus dalį lizingo sumos, šiuo dydžiu mažėja INVEGOS garantijos suma.

 

Garantijos gavėjai – smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

 

Lizingo garantijos suteikimo sąlygos

Lizingo garantijos suma neturi viršyti 70 proc. lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo, taip pat jos dydis negali viršyti 60 procentų lizinguojamo turto kainos.
Lizingo garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 448 100 EUR, o lizingo gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo INVEGAI dieną veikė trumpiau kaip 3 metus, atveju – didesnė kaip 579 240 EUR.
Lizingo garantija gali būti suteikiama, kai lizinguojamas turtas atitinka visus šiuos reikalavimus:
-  lizinguojamas turtas yra gamybinė įranga (staklės, mechanizmai, prietaisai, įtaisai, įrankiai, technologinės linijos bei žemės ir miškų ūkio technika, išskyrus komplektavimo dalis, keleivines ir krovinines transporto priemones, priekabas, puspriekabes, laivus, geležinkelio ir tramvajų lokomotyvus, riedmenis, orlaivius) ir (arba) įrenginiai;
-  lizinguojamas turtas yra naujas, t. y. pagaminimo data yra ne vėlesnė kaip 24 mėnesiai iki lizingo sutarties sudarymo, ir nenaudotas, t. y. lizinguojamas turtas nebuvo naudojamas pagal jo tikslinę paskirtį kitų ūkio subjektų;
-  lizinguojamas turtas yra skirtas gamybinei, paslaugų teikimo ar statybos veiklai.
Už lizinguojamą turtą lizingo gavėjas turi sumokėti pradinę įmoką, ne mažesnę kaip 10 procentų lizinguojamo turto kainos dydžio.

 

 Kokiems lizingo sandoriams garantijos neteikiamos?

• susijusiems su žemės ūkio produktų, miško, žuvininkystės ir akvakultūrų auginimu, gamyba, pirminiu perdirbimu;
• lizingui, jei lizinguojamą turtą numatoma naudoti namų ūkyje, nuomoti, naudoti didmeninės ar mažmeninės prekybos veiklai, transporto paslaugų teikimui, nekilnojamojo turto nuomos, laisvalaikio, sporto, sveikatingumo (išskyrus medicininę veiklą) veikloms;
• lizingui, kai lizinguojamas turtas yra neatskiriama gyvenamųjų patalpų ir (ar) negyvenamųjų pastatų ar kito nekilnojamojo turto dalis;
• transporto priemonių, įskaitant ir lengvųjų automobilių, lizingui INVEGOS garantijos nėra teikiamos.

 

Su dokumentų formomis lizingo garantijai gauti galite susipažinti INVEGA internetiniame puslapyje.

Susisiekite

Siųsti žinutę

Siųsti nuorodą draugui

Siųsti žinutę