Tvarumas

Svarbi ir neatsiejama nuo kasdienės UAB Medicinos banko veiklos strateginė sritis

Medicinos bankas ir grupės įmonės didelį dėmesį skiria aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdysenos principams, juos integruodamas į kasdienę veiklą.

Įsipareigojame remti Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir Jungtinių tautų darnaus vystymo tikslus ir siekiame mažinti riziką, kylančią dėl neigiamos įtakos aplinkai, žmogaus teisėms ir patikimam valdymui.


Bendrieji principai:

 • Banko grupė, skatindama Tvarumo pokyčius visuomenėje ir kitose įmonėse, į savo politikas ir procedūras integruoja aplinkos, žmogaus ir darbo teisių bei elgesio taisykles ir apsaugą. Banko grupė Tvarumą laiko neatsiejama ilgalaikės verslo strategijos dalimi.

 • Banko grupė su ESG veiksniais susijusias rizikas integruoja į bendrą rizikos valdymo ir rizikos apetito nustatymo sistemą bei užtikrina, kad šios nuostatos būtų tinkamai integruotos į kitas Banko grupės taisykles ir vidaus dokumentus.

 • Banko grupė nustato Tvarumo integravimo ir valdymo kasdieninėje Banko grupės veikloje principus ir užtikrina, kad būtų įgyvendinti nustatyti Tvarios veiklos tikslai ir uždaviniai.

 • Banko grupė integruoja ESG aspektus į Banko grupės veiklą, strateginius sprendimus ir bendrą verslo plėtrą. Apdairus ESG rizikos ir su Tvarumu susijusių galimybių valdymas yra būtina sąlyga, kad Banko grupė kartu su savo klientais prisidėtų prie aplinkosauginiu, socialiniu ir ekonominiu požiūriu tvarios aplinkos kūrimo ateities kartoms.

 • Netoleruoja jokio pobūdžio diskriminacijos: dėl lyties, rasės, tautybės, religijos ir kt.

 • Banko grupė laikosi aukštų etikos ir profesinio elgesio standartų. Banko grupės valdymo struktūra užtikrina, kad vertinant kitas rizikas, bus atsižvelgiama į ESG veiksnius bei priimami atitinkami strateginiai bei rizikos valdymo sprendimai.

Darnaus vystymo tikslai

Mūsų Tvarumo politika ir veiklos principai parengti atsižvelgiant į 2015 m. patvirtintus Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (DVT), kuriais siekiama užtikrinti žmonijos ir planetos gerovę. Bankas remia visus DVT, sutelkdamas didžiausią dėmesį į tuos tikslus, prie kurių įgyvendinimo bankas gali svariai prisidėti vykdydamas savo veiklą ir siekdamas tvarios transformacijos.


Medicinos bankas iki 2030 m. kaip prioritetus apibrėžė šiuos DVT tikslus:

Nr. 8: Deramas darbas ir ekonomikos augimas.

 • tvarios ekonominės plėtros skatinimas regionuose;

 • garantuoti ir saugoti žmogaus teises, užtikrinti socialinę įtrauktį ir lygias galimybes, įskaitant lyčių lygybę;

 • socialinės partnerystės iniciatyvų kūrimas, įskaitant ir banko klientus;

 • darbo vietų kūrimas ir rėmimas;

 • ekonominių įsipareigojimų akcininkams ir investuotojams vykdymo užtikrinimas;

 • prieigos prie pažangių technologijų ir žinių gerinimas.

Nr. 9: Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra.

Nr. 13: Klimato kaita.

Nr. 16: Taika, teisingumas ir stiprios institucijos.

Banko tvarumo gairės

Susijusios naujienos

Medicinos bankas prisijungė prie Anglies dioksido apskaitos (PCAF) iniciatyvos!

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.