Privatumo politika


Bendrosios nuostatosSąvokosKokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?Kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Kokiose valstybėse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Vaizdo stebėjimas

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Kokios yra Jūsų teisės?

Baigiamosios nuostatos

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nustato ir paaiškina, kaip UAB Medicinos bankas (toliau – Bankas) renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis.

Šios Privatumo politikos tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys Banke, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą Banke.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes tiek Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Banko paslaugomis Banko klientų aptarnavimo padaliniuose, internetinėje bankinėje sistemoje, Banko mobiliojoje programėlėje, tiek Jums naršant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, tiek lankantis Banko patalpose bei skambinant Banko kontaktų centro telefono numeriu ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos.

Patvirtiname, kad tvarkydamas Jūsų asmens duomenis Bankas vadovaujasi:Ateityje Bankas šią Privatumo politiką gali keisti, todėl skatiname Jus šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

Sąvokos

Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip:

Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Bankas tvarko žemiau išvardintų kategorijų asmens duomenis:

Kokiais tikslais mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintais tikslais:

Kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 apibrėžtais teisiniais pagrindais:

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?

Bankas tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie:

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad tuo atveju, kai Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis (pavyzdžiui, šeimos narių, įmonės darbuotojų, akcininkų, laiduotojų ar pan.), Jūs privalote informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą Banke  ir įsipareigojate supažindinti juos su šia Privatumo politika.

Bankas gauna Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių, tokių kaip:

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?Bankas gali perduoti Jūsų asmens duomenis žemiau išvardintiems subjektams:Bankas užtikrina, kad perduoda Jūsų asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Banko pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarko Jūsų asmens duomenis tik griežtai apibrėžtais tikslais, kurie įtvirtinami asmens duomenų tvarkymo sutartyse. 

Kokiose valstybėse tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (toliau – EEE) teritorijoje, tačiau kartais Jūsų asmens duomenis tenka perduoti į kitas valstybes, esančias už ES ir EEE ribų, ar tarptautines organizacijas, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais Bankas daro viską, kas nuo jo priklauso, kad užtikrintų perduodamų asmens duomenų saugumą.

Bankas gali tam tikrais atvejais perduoti Jūsų asmens duomenis į valstybes, esančias už ES ir EEE ribų dėl šių priežasčių:

Bankas perduoda asmens duomenis į valstybes, esančias už ES ir EEE ribų, ar tarptautines organizacijas, jeigu yra įgyvendinta bent viena iš šių saugumo priemonių:

Su aktualiu valstybių, kurios yra ne ES ir EEE narės, tačiau Europos Komisijos sprendimu pripažintos, kaip taikančios adekvačius asmens duomenų apsaugos standartus, sąrašu galite susipažinti Europos Komisijos interneto svetainėje: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_lt.


Vaizdo stebėjimas

Bankas, siekdamas užtikrinti savo turto apsaugą bei Banko darbuotojų ir klientų saugumą, vykdo vaizdo stebėjimą. Vietos, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, yra pažymėtos specialiais informaciniais ženklais.

Vaizdo duomenys yra įrašomi ir saugomi ne trumpiau kaip 30 (trisdešimt) ir ne ilgiau kaip  90 (devyniasdešimt) dienų. Jeigu vaizdo duomenys yra reikalingi Banko vidiniam tyrimui atlikti, yra/ bus naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bankas tam tikrais atvejais vykdo profiliavimą ir priima sprendimus automatizuotomis priemonėmis:

Kokių asmens duomenų tvarkymo principų laikomės?Bankas, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, laikosi šių principų:Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įgyvendiname įvairias organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bankas reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Bankui turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų, imtis atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir jų nepažeidžiamumą.

Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė ar elektroninis paštas neužtikrina visiško saugumo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Banko. Todėl turėtumėte būti atsargūs ir prisiimti riziką, jeigu teikiate asmens duomenis Bankui interneto svetainėje ir elektroniniu paštu.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau nei būtina nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys teisės aktai įpareigoja Banką saugoti asmens duomenis šiuose teisės aktuose nustatytą terminą. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys ištrinami / sunaikinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. Konkretūs Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai priklauso nuo Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinio pagrindo.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Jums besilankant Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, norime pateikti informaciją ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Bankui atpažinti Jus kaip ankstesnį Banko interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų Banko interneto svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi šioje interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie šios interneto svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime tobulinti Banko interneto svetainę, padaryti ją patogesnę Jūsų naudojimui.

Detaliau su Slapukų politika galite susipažinti čia.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip duomenų subjektas, kurio asmens duomenis tvarko Bankas, turite šias teises:

Bankas suteikia Jums galimybę įgyvendinti aukščiau nurodytas Jūsų teises prieš tai nustačius ir patikrinus Jūsų asmens tapatybę. Savo teises galite įgyvendinti pateikus Bankui prašymą raštu bet kuriame Banko klientų aptarnavimo padalinyje, paštu adresu Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius, elektroniniu paštu adresu [email protected] (pateikiant prašymą elektroniniu paštu, jis privalo būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu) arba per Banko internetinę bankinę sistemą, o tam tikrais atvejais pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis Banko teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Bankas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo dienos pateikia Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Banko atsakymo terminas prireikus gali būti pratęstas 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir Banke gautų prašymų skaičių. Bet kokiu atveju Bankas informuos Jus apie tokio termino pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis.

Kai Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar neproporcingi (pavyzdžiui, dėl jų pasikartojančio turinio), Bankas turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo išlaidas.

Bankas gali nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau nurodytų Jūsų teisių, kai galiojančių teisės aktų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą arba šios teisės negali būti įgyvendinamos pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Jūs pateiksite Bankui prašymą dėl teisės susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie tvarkomi, ir prašysite pateikti tam tikrą informaciją, kuri sudaro Banko konfidencialią informaciją (pavyzdžiui, komercinę paslaptį), Jums informacija galės būti pateikiama tokia apimtimi, kad nebūtų pažeisti Banko interesai ar nekiltų grėsmė jų pažeidimui.

Susisiekite su mumis:

UAB Medicinos bankas

Pamėnkalnio g. 40, LT-01114 Vilnius

Tel. 19 300 (skambinant iš Lietuvos), +370 5 264 48 00 (skambinant iš užsienio)

El. paštas: [email protected]

Banko kontaktiniai duomenys skelbiami Banko interneto svetainėje adresu:

https://www.medbank.lt/lt/kontaktai.Jei Jums iškiltų klausimų dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar kitokių klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis į Banko paskirtą duomenų apsaugos pareigūną Jums patogiu būdu:

Baigiamosios nuostatos

Atskirose atitinkamų Banko grupės įmonių interneto svetainėse, atliekančiose konkrečią funkciją, gali būti papildomos privatumo informacijos.

Ši Privatumo politika įsigalioja 2023 m. gegužės 22 d.

Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką informuojant Jus apie tai paskelbimu Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, elektroniniu paštu ar pranešimu per internetinę bankinę sistemą.

Ši Privatumo politika skelbiama viešai Banko interneto svetainėje www.medbank.lt, o taip pat su šia Privatumo politika sudaroma galimybė susipažinti Banko klientų aptarnavimo padalinyje.

Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant į teisės aktų ir / ar Banko veiklos pokyčius, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus. Atnaujinus Privatumo politiką, informuosime Jus apie tai paskelbdami pranešimą Banko interneto svetainėje www.medbank.lt ir (ar) kitomis priemonėmis.

Jūsų naršyklės versija yra per sena, svetainė gali veikti nekorektiškai. Atsinaujinti naršyklę galite vienoje iš šių svetainių: Chrome, Firefox, Opera, Safari.